Hasznos tanácsok hazaköltözőknek – GYES, GYED, GYED Extra kapcsán – benyújtandó nyomtatványok, igazolások

GYED (Gyermekgondozási díj)

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a gyermekgondozási díj nem szociális juttatás. Biztosítási jogviszony, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony alapján megállapítható pénzbeli ellátás. Nem azonos az alanyi jogon igénybe vehető gyermekgondozást segítő ellátással  (korábban: gyes).

A GYED igénylésének speciális eseteivel, és részletes szabályozásával most senkit nem terhelnék, azok megtalálhatók az alábbi linken:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%c3%a1t%c3%a1sok/gyermekv%c3%a1llal%c3%a1s-t%c3%a1mogat%c3%a1sa/gyermekgondoz%c3%a1si-d%c3%adj.html

 

Az alábbiakban csak a leglényegesebb dolgokat foglalnám össze:

– Biztosítási jogviszony alapján GYED-re jogosult:

a gyermeket saját háztartásában nevelő:

  • biztosítottszülő, ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
  • csecsemőgondozási díjra jogosult szülő, akinek a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultság időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett, és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.

– Mértéke: a GYED a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70%-a azzal, hogy a gyed maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér (2018. évben 138.000,-Ft) kétszeresének 70 %-a lehet. Ennek megfelelően a GYED 2018. évi felső határa havi bruttó 193.200,- Ft.

– Időtartama: Az általános szabályok szerint megállapított GYED legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. (ikreknél plusz 1 év)

 

Milyen nyomtatványon és hol kell benyújtani az igénylést?

 

A GYED iránti kérelmet írásban „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon 2 példányban a foglalkoztatónál kell benyújtani.

A GYED iránti kérelem a CSED iránti kérelemmel együtt is benyújtható a “Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon.

Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító munkaügyi központnál nyújthatja be az ellátás iránti kérelmét.

Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató a székhelye, lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalához, illetve a főváros  és Pest megye esetében a XIII. Kerületi Hivatalhoz (a továbbiakban: járási hivatal) elektronikus úton nyújthatja be a kérelmét, az “Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon.

 

A kérelem benyújtásával együtt külföldről hazatérők esetén mellékelni kell:

 

  • – gyermek magyar születési anyakönyvi kivonatát
  • – a külföldi biztosítási jogviszony igazolására szolgáló E104 jelű nyomtatványt (ezt a külföldi hatóság állítja ki)
  • – az esetlegesen külföldről korábban kapott családi ellátások lemondását visszaigazoló határozatokat (Ilyen Németországban pl az Elterngeld, illetve a Kindergeld)
  • – kérni szokták a „Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező személy részére, aki EGT tagállamban, Svájcban,vagy egyezményes államban biztosított” elnevezésű kitöltött nyomtatványt is (ezzel lehet a magyar társadalombiztosítási rendszerbe visszaregisztrálni)

Családi ellátások esetén alapelv, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel ugyanarra az időszakra vonatkozóan 2 tagállam teljes összegű családi ellátást nem fizethet.

A családi ellátások tekintetében az adott ügyben érintett tagállamok közül az alábbi sorrendben előrébb lévő tagállam joga az elsődlegesen alkalmazandó:

  • kereső tevékenység helye szerinti tagállam, (járulékfizetés)
  • nyugdíj folyósítása szerinti tagállam,
  • lakóhely szerinti tagállam.

Ha mindkét szülő a fenti sorrendben azonos jogalap szerint (mindkettő végez munkát, mindkettő nyugdíjas, stb.) lehet jogosult két eltérő tagállamban családi ellátásra, akkor az a tagállam folyósítja az ellátásokat, ahol a gyermek életvitelszerűen tartózkodik/lakik.

Tehát amennyiben a külföldi juttatások lemondását tudjuk igazolni, csak abban az esetben fizetnek Magyarországon teljes összegű családi ellátást.

Családi pótlék különbözet igénylés: Ha csak az egyik szülő dolgozik Németországban és a gyermek(ek) után Magyarországon jogosultak állami támogatásra, akkor Németországból kizárólag csak a magyar és német családi pótlék összegének különbözete igényelhető, tehát a németországi családi pótlékból levonásra kerül a magyarországi ellátás összege , majd a kettő közötti különbözet kerül folyósításra. Németországban erre szintén egy külön formanyomtatvány van, mely kétnyelvű (magyar-német) formában is kérhető az illetékes hivataltól.

 

GYED Extra

 

Fontos még kiemelni, mert sokan tévesen értelmezik a GYED extra fogalmát.

Ez nem jelent mást, mint hogy GYED mellett korlátlanul lehet munkát vállalni a baba 169 napos korától. Tehát a fizetés mellett a GYED is jár! Korábban, ha visszament valaki dolgozni, elveszítette a GYED-et.

Valamint szintén fontos, hogy nem csak az anyuka, de apuka is igényelhet GYED-et! (ezt sokan nem tudják, szintén munka mellett)

A GYED megállapításakor a külföldön töltött biztosítási időt figyelembe veszik, viszont a külföldi keresetet nem, azaz nem abból számolják ki az összegét.

A GYED-et az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérelmezni.

 

GYES = gyermekgondozást segítő ellátás

 

Alanyi jogon járó juttatás, így nem kell hozzá biztosítási jogviszonyt igazolni.

A részletszabályok az alábbi linken megtalálhatók, így azokat itt sem írom le:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-seg%C3%A9ly.html

GYES-re jogosult a szülő , valamint a gyám a saját háztartásában nevelt

a) gyermek 3. életévének betöltéséig,

b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,

c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

Bizonyos feltételek fennállása esetén a nagyszülő is jogosult a GYES-re, örökbefogadó szülőre speciális szabályok vonatkoznak.

A gyes havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével

 

Milyen nyomtatványok szükségesek hozzá?

 

A gyermekgondozást segítő ellátásra vonatkozó kérelem benyújtása a “Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” nyomtatványon történik. Nagyszülő kérelmező esetében szükséges a “Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány kitöltése is.

A gyermekgondozást segítő ellátás iránti igényt elbíráló szerv: szülő esetében az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely. Nagyszülő igényét kizárólag az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal bírálja el.

Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra kell megállapítani.

 

Olcsó és biztonságos pénzküldési lehetőséget keresel külföld és Magyarország között? Ezt Neked találták ki: Így utalj pénzt haza vagy külföldre, olcsón és biztonságosan